Regulamin:

1. Osoba przynosząca towar do LOMBARDU musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat).

 

2. Umowa spisywana jest po przedstawieniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 

3. Towar sprzedawany w LOMBARDZIE, musi być sprzedany przez jego właściciela lub osobę upoważnioną przez pełnoprawnego właściciela towaru.

 

4. Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie oświadcza, iż sprzedane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawem firm i osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa.

 

5. Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie potwierdza odbiór pieniędzy.

 

6. Odkup sprzedanego towaru następuje po terminowej spłacie i kosztem przechowania za zwrotem otrzymanego egzemplarza umowy(oryginału).

 

7. Klient lombardu ma prawo odkupić rzeczy przed upływem czasu trwania umowy ,płacąc prowizję tylko za ten okres.

 

8. Wszelkie zmiany terminu umowy należy uzgadniać z Lombardem osobiście lub telefonicznie.

 

9. Prawo odkupu Sprzedający wykonuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa odkupu z jednoczesnym uiszczeniem na rzecz firmy.

 

10.Z chwilą wykonania prawa odkupu Lombard jest zobowiązany przenieść na Sprzedającego własność rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wydanie Sprzedającemu przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie.

 

11. W przypadku spóźnienia w odkupie rzeczy, Lombard może zwiększyć wysokość prowizji zgodnie ze stawkami przewidzianych prawem.

 

12. LOMBARD kupuje sprzęt sprawny.

 

13. Towar nie odkupiony w terminie przechodzi na własność LOMBARDU.

 

14. Sprzedany towar może odkupić wyłącznie właściciel przedmiotu lub upoważniona przez niego osoba, wskazana podczas zawierania umowy.

 

15. Lombard może odmówić wydania towaru w przypadku, gdy klient nie będzie posiadał przy sobie dowodu tożsamości lub odmówi jego okazania.

 

16. Pracownik lombardu może odmówić zawarcia umowy z klientem, jeśli ma zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania danego przedmiotu lub gdy pojawią się wątpliwości dotyczące źródła jego pochodzenia.

 

 

„Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości Kupującego. Jednak wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których Komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć”